Wsparcie dla miast z Polski Wschodniej. PARP ogłasza nabór wniosków w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza miasta z Polski Wschodniej do udziału w naborze wniosków w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska” z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Ten inicjatywa ma na celu wspieranie projektów z zakresu ekologicznych i zintegrowanych systemów mobilności miejskiej, które przyczynią się do poprawy jakości życia w miastach oraz przyspieszenia transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Nabór wniosków rozpoczął się 12 września 2023 roku i potrwa do 12 grudnia 2023 roku.

Działanie „Zrównoważona mobilność miejska” ma na celu zachęcanie miast z Polski Wschodniej do inwestycji w ekologiczne i zintegrowane rozwiązania transportowe. Projekt ma na celu przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu w miastach, poprawy efektywności przemieszczania się mieszkańców, a także stworzenia bardziej przyjaznych dla rowerzystów i pieszych przestrzeni publicznych.

Działanie obejmuje szereg działań, takich jak zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego, inwestycje w infrastrukturę wspierającą transport publiczny, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z naciskiem na ruch pieszych, rowerzystów i komunikację zbiorową, a także digitalizację systemu mobilności w miastach.

Celem tych działań jest nie tylko poprawa jakości życia w miastach, ale również przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności komunikacji publicznej. Projekt ma także przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawy stanu środowiska.

Warto zaznaczyć, że beneficjentami projektów w ramach tego działania mogą być miasta z przedziału 50-100 tys. mieszkańców z makroregionu Polski Wschodniej. Miasta te zostały wybrane ze względu na swoje potencjalne możliwości rozwoju w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej. Oprócz samorządów miast, wsparcie mogą otrzymać również związki i stowarzyszenia utworzone przez te miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Warto podkreślić, że wsparcie dla projektów wynosić będzie do 85% wydatków kwalifikowalnych, a łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru wynosi 440 mln zł.

Wszystkie zainteresowane miasta z Polski Wschodniej oraz organizacje i jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w tych obszarach, które spełniają kryteria naboru, zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie swoich projektów. Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2023 roku o godzinie 16:00.

Działanie „Zrównoważona mobilność miejska” to ważny krok w kierunku tworzenia bardziej przyjaznych i ekologicznych miast, które dbają o jakość życia swoich mieszkańców. PARP zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w tym konkursie i do inwestycji w zrównoważoną mobilność miejską.

Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.PARP.gov.pl). Nie przegap okazji, aby przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych miast!

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84900:wsparcie-dla-miast-z-polski-wschodniej-parp-oglasza-nabor-wnioskow-w-ramach-dzialania-zrownowazona-mobilnosc-miejska

Udostępnij

Dodaj komentarz